نمایش نوار ابزار

ایجاد انگیزه در کارکنان

دوشنبه 19 آگوست 2019

برای اینکه تیم کاری خوب داشته باشیم ، باید بتوانیم محیط کاری مناسب ایجاد کنیم .

ایجاد انگیزه برای کارکنان یکی از لازمه های محیط کار مناسب است .

1- انتظارات و نیازهای کارکنان را تشخیص بدهیم

2- کارکنان را تقویت کنیم ، تا جاییکه احساس کنند به کار خود مسلط هستند .

3- به جای اینکه مدام به دنبال آن باشیم که بررسی کنیم تا مشخص شود که کارها تکمیل شده است یا خیر ! استانداردها و انتظارات شغلی را مشخص کنیم و انتظارات را معطوف برنامه و اعداف کنیم . با این روش کارکنان ، تکلیف خود را میدانند .

4- هرگز تصور نکنیم که تقدیر از افراد ، در آنها اعتماد به نفس دروغین ایجاد میکند .

5- اعضای تیم را صادقانه نسبت به جنبه ی منفی کارهای اشتباه آگاه کنیم .

6- با کارکنان فعال و مفید ، رفتار متفاوت از کارکنان غیر از آن داشته باشیم تا به نوعی عملکردهای آنها را ارج نهاده باشیم .

7- اگر در مواقعی همکار فعال ، نسبت به کارها و وظایف خود ، بی انگیزه شده بود و عملا کارآیی خود را از دست داده بود ، تذکر بدهیم و نگذاریم این اتفاق ادامه داده شود . چراکه در برخی مواقع ، بهترین کارکنان و همکاران ما ، بی انگیزه میشوند یا مسائل بیرون از محیط کارشان باعث میشود تا در محل کار ، کارآیی نداشته باشند . عدم تذکر ما ، آنها را تا بی نهایت در این اشتباه غرق خواهد کرد .

 

دیدگاه ها